عضويت در مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان اختياري مي باشد. كليه كاركنان وزارت آموزش و پرورش در صورت تمايل مي توانند با مراجعه به اداره آموزش و پرورش منطقه محل خدمت نسبت به تكميل فرم عضويت مؤسسه اقدام نمايند . متقاضيان عضويت در مؤسسه با تأييد و ارائه فرم " درخواست عضويت در مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان "، به امور مالي منطقه مربوط اجازه مي‌دهند ماهيانه تا سقف پنج درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنها را به عنوان حق عضويت ماهيانه كسر و به حساب مؤسسه واريز نمايند. لازم به ذكر است بر اساس تبصره 63 برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است همه ساله معادل مجموع مبالغ سپرده اعضا را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور می گردد، به حساب اين موسسه واريز نمايد. سهم‌الشركه فرهنگيان که عبارت است از جمع پرداختی عضو و سودهاي سالانه متعلقه پرداختی دولت بعلاوه سود هاي سالانه متعلقه، در هنگام بازنشستگي و از كارافتادگي و يا بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وراث آنها مسترد مي‌گردد . با تكميل فرم عضويت توسط متقاضي و ثبت مشخصات فرد مورد نظر در سيستم عمليات اعضاء صندوق ذخيره فرهنگيان، متقاضي به عنوان عضو صندوق شناخته می شود.

 

فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان پس از بازنشستگی، سرمایه خود شامل مجموع واریزی عضو، واریزی دولت، سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی واریزی عضو و دولت و همچنین سهم عضو از ارزش افزوده دارایی های موسسه را دریافت می کنند.

همچنین فرهنگیانی که خواستار انصراف از عضویت در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان باشند، می توانند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش منطقه خود و با پر کردن یک فرم، انصراف خود از عضویت را اعلام کنند. انصراف دهندگان پس از انصراف سرمایه خود شامل مجموع واریزی عضو و سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی آن و همچنین سهم عضو از ارزش افزوده دارایی های موسسه را دریافت می کنند. سهم دولت به انصراف دهندگان از عضویت در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تعلق نمی گیرد.

چنانچه فردي بخواهد به دلیل بازنشستگی و یا انصراف از عضويت موسسه خارج شود و سرمايه خود را دريافت نمايد ضمن دارا بودن يكي از وضعيت های مندرج در بخشنامه 800 بايد نسبت به تعيين تكليف چگونگي بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي اقدام نمايد.

«بخش نامه نحوه خروج و تسویه حساب»

فرم های «استمرار عضویت و ادامه سپرده گذاری»

فرم های «انصراف و تسویه حساب»