معلمان عمر گرانبهاي خويش را صرف تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم می کنند تا زمينه علم آموزي نسل آينده فراهم گردد، حال وظيفه ايجاد آسايش و رفاه اين گوهران گرانبها با كيست؟

در اواخر سال 73 انديشه ارتقاء معيشتي و رفاه فرهنگيان مطرح گردید و مسئولان وقت وزارت آموزش و پرورش را بر آن داشت تا با ارائه طرح افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي، در راستاي تحقق اين هدف مهم تلاش نمايند.
در نهايت این طرح در وزارتخانه كامل شد و با تصويب مجلس شوراي اسلامي مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان در تاريخ 1374/3/7 در اجراي تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طی تصويب نامه شماره 1359/ت14956-هـ مورخ 1374/2/11 هيات وزيران تاسيس و در اداره ثبت شركت‌ها ثبت گرديد و تا به امروز طي برنامه سوم توسعه ماده 147 و ماده 53 برنامه چهارم توسعه نيز استقرار يافته‌است.

1- تاریخچه تاسیس

2- اهداف و سیاست ها

3- سخن مدیر عامل

4- نمودار سازمانی

6- شرکت های تابعه