تاریخچه شرکت :
  شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان از شرکتهای تابعه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است که در تاریخ 6/4/81 با شماره 188310 به ثبت رسیده است .

شرکت لیزینگ فرهنگیان

اهداف اصلی شرکت:
   1 - ارائه خدمات لیزینگ بهتر برای جلب رضایت بیشتر
   2 - ارائه خدمات لیزینگ گسترده تر برای کسب درآمد بیشتر

سیاست کلی شرکت:
   1 - اصلاح روابط اداری در جهت نظام مندی سیستم بمنظور افزایش رضایت مشتری .
   2 - شناسائی زمینه های تأمین منابع مالی بمنظور گسترش سرمایه گذاری در راستای افزایش دامنه خدمات

محورهای برنامه راهبردی شرکت:
   1 - آگاهی و درک خواسته ها و نیازهای فرهنگیان و پیش بینی انتظارات آینده آنان
   2 - طرح ریزی و برنامه ریزی در جهت دستیابی به اهداف لیزینگ برتر
   3 - بهبود مستمر در جهت رسیدن به تعالی سازمانی
   4 - تأمین منابع مالی و گسترش سرمایه گذاری در راستای تأمین اهداف شرکت

 

 

وب سایت شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان:leyzink va refah

www.lfco.ir