«برای آموزش و پرورش هرچه هزینه کنیم، سرمایه‌گذاری است. مقام معظم رهبری»